Bioenergia és magas vérnyomás


A vérnyomást negatívan befolyásoló tényezők

Gyógyítás energiával és információval I. Az ener­giá­val va­ló gyó­gyí­tás fo­ga­lom­kö­ré­be az al­ter­na­tív or­vos­lás, a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat több­fé­le mód­sze­re, szá­mos ter­á-pi­ás el­já­rás be­le­tar­to­zik.

bioenergia és magas vérnyomás nitroxolin hipertónia

Az ener­gia­ke­ze­lés min­den eset­ben a ter­apeuta és a be­teg azon meg­győ­ződé­sén, hi­tén ala­pul, hogy a test­ben és kö­rü­löt­te fi­nom bio­e­ner­gia ta­lál­ha­tó. Ez a ma lé­te­ző mű­sze­rek­kel ta­lán az egyet­len Egely-ke­rék ki­vé­te­lé­vel és tu­do­má­nyos­nak mi­nő­sí­tett el­já­rá­sok­kal nem mér­he­tő.

A le­gú­jabb ku­ta­tá­sok alá­tá­maszt­ják, hogy ener­gia­ke­ze­lés­sel szá­mos olyan egész­sé­gi pro­blé­mán le­het se­gí­te­ni, amellyel kap­cso­lat­ban a kor­szerű nyu­ga­ti or­vos­lás vagy te­he­tet­len, vagy nem ké­pes szá­mot­te­vő ja­vu­lást elér­ni.

Ma már egy­re több or­vos is haj­lan­dó be­épí­te­ni esz­köz­tá­rá­ba eze­ket a ter­ápiá­kat. Cikk­sor­oza­tunk má­so­dik ré­szé­ben kü­lön­fé­le ener­ge­ti­kai mód­sze­re­ket ve­szünk sor­ra.

Magas vérnyomás szövődményei között megtalálhatóak:

Spi­ri­tuá­lis gyó­gyí­tás Az ener­giá­val va­ló gyó­gyí­tás leg­vi­lá­go­sabb, le­gin­kább egyér­tel­mű for­má­ját je­len­ti a spi­ri­tuá­lis vagy szel­lem­gyó­gyá­szat. Ide­tar­to­zik a re­i­ki, a ter­ápi­ás érin­tés és a csi-kung. A gyó­gyí­tók kü­lön­bö­ző ér­zé­se­kről szá­mol­nak be a ke­zük­ben: érez­het­nek me­le­get, hi­de­get, tű­szú­rást, rez­gé­se­ket, bi­zser­gést stb.

7 lépés a Magas vérnyomás csökkentéséhez

A be­te­gek ha­son­ló ér­zé­se­kről ad­nak szá­mot tes­tük­nek a ke­ze­lés ál­tal érin­tett ré­szé­ben. A gyó­gyí­tók ke­zük­kel mint­egy le­ta­po­gat­ják a pá­ciens ener­gia­me­ze­jét, au­rá­ját.

Egye­sek az au­ra szí­ne­it is lát­ják. Az au­ra kü­lön­bö­ző ré­te­gei a be­teg fi­zi­kai, ér­zel­mi, szel­le­mi ál­la­po­tát tü­krö­zik. A ta­pasz­tal­tabb gyó­gyí­tók, pél­dá­ul a prá­na­gyó­gyí­tás mes­te­rei szí­nes ener­giá­val dol­goz­nak, ami gya­kor­la­ti­lag azt je­len­ti, hogy szí­nes fény­ként vi­zua­li­zál­ják az át­adan­dó ener­gi­át.

Ma­ga az ener­gia­ke­ze­lés tör­tén­het a be­teg érin­té­se bioenergia és magas vérnyomás, de úgy is, hogy a gyó­gyí­tó rá­he­lye­zi a ke­zét a meg­fe­le­lő test­rész­re. Ez in­kább tech­ni­kai jel­le­gű kü­lönb­ség, ami­nél sok­kal fon­to­sabb, hogy a gyó­gyí­tó men­tá­li­san rá­han­go­lód­jon, kon­cen­trál­jon a fe­la­da­tá­ra, bioenergia és magas vérnyomás lel­ki, me­di­ta­tív ál­la­pot­ban le­gyen, és me­di­tá­ció­val vagy imád­ság­gal se­gít­se a gyó­gyu­lást.

Egyes gyó­gyí­tók a sa­ját ener­giá­ju­kat igye­kez­nek át­ad­ni bio­e­ner­ge­ti­ku­sokmíg má­sok azt ál­lít­ják, hogy a ter­mé­szet erő­it ve­szik igény­be, és csu­pán to­váb­bít­ják tes­tü­kön ke­resz­tül az is­te­ni vagy koz­mi­kus ener­gi­át.

bioenergia és magas vérnyomás a magas vérnyomás mint pszichoszomatikus betegség

Ér­de­kes, hogy va­la­mennyi spi­ri­tuá­lis gyó­gyí­tó azt mond­ja: bár­mi­lyen tá­vol­ság­ról ké­pes ha­tást gya­ko­rol­ni a be­teg­re. Né­me­lyek hoz­zá­te­szik, hogy a táv­gyó­gyí­tás még ha­té­ko­nyabb, mint a köz­vet­len ta­lál­ko­zás al­kal­má­val vég­zett ke­ze­lés, sőt: mi­nél messzebb van a bioenergia és magas vérnyomás a gyó­gyí­tó­tól, an­nál erő­tel­je­sebb a ha­tás.

Ha ez így van — amit szá­mos ta­pasz­ta­lat is magas vérnyomás elleni sportolás —, ak­kor va­ló­ban nem annyi­ra ener­ge­ti­kai, in­kább men­tá­lis, gon­do­la­ti kap­cso­lat jön lét­re a gyó­gyí­tó és a be­teg kö­zött.

És mint tud­juk, a gon­do­la­tok előtt nin­cse­nek sem tér­be­li, sem idő­be­li kor­lá­tok. Ár­tó ha­tá­suk leír­ha­tat­lan. A jó­gik sze­rint a gon­do­lat a leg­na­gyobb erő a test­ben, na­gyobb, mint a szó, mi­vel olyan transz­cen­den­tá­lis erő, amely az egész vi­lá­got meg­töl­ti. A jó gon­do­la­tok ugya­n­ak­kor — tűn­je­nek bár­mi­lyen lé­nyeg­te­len­nek — min­dig elé­rik a kí­vánt ha­tást. A leggya­ko­ribb el­le­nérv az ener­giá­val va­ló, il­let­ve a táv­gyó­gyí­tás­sal szem­ben az, hogy pla­ce­bó­ha­tás­ról, szug­gesz­tió­ról és ön­szug­gesz­tió­ról van szó.

Ez az el­len­ve­tés azon­ban sem­mi­képp sem hely­tál­ló ak­kor, ha az ener­gia­ke­ze­lést ál­la­to­kon, nö­vé­nye­ken, bak­té­riu­mo­kon, gom­bá­kon és en­zi­me­ken vég­zik el eze­kről ké­sőbb rész­le­te­sen szó­lunk.

Több egy­be­hang­zó ta­nul­mány ar­ra a vég­kö­vet­kez­te­tés­re ju­tott, hogy a bioenergia és magas vérnyomás gyó­gyí­tás el­ső­sor­ban fáj­da­lom­csil­la­pí­tás­ra, stressz, ide­ges­ség, de­presszió, AIDS, ma­gas vér­nyo­más, ízü­le­ti gyul­la­dás el­len jó, va­la­mint gyor­sít­ja a seb­gyó­gyu­lást. Az el­len­tá­bor uj­jon­gott, ami­kor ban a te­kin­té­lyes ame­ri­kai bioenergia és magas vérnyomás, a JA­MA olyan ta­nul­mányt kö­zölt, amely­ből ki­de­rült: a ter­ápi­ás érin­tés­sel gyó­gyí­tók nem tud­ták ér­zé­kel­ni, hogy egy 10 éves lány­nak a ke­ze 10 hü­velyknyi­re kb.

A szer­kesz­tő, Ge­or­ge Lund­berg kom­men­tár­já­ban ki­fej­tet­te, hogy ez a vizs­gá­lat meg­cá­folt min­den olyan ál­lí­tást, amely a spi­ri­tuá­lis gyó­gyí­tás ha­té­kony­sá­gá­ra vo­nat­ko­zott.

A ku­ta­tás ké­sőb­bi elem­zé­se azon­ban Be­nor, ; Do­sey, ; Les­kow­itz, rá­mu­ta­tott, hogy a vizs­gá­lat több­fé­le ér­te­lem­ben sem volt mér­va­dó. Elő­ször is szo­kat­lan az, hogy a gyó­gyí­tó na­gyobb tá­vol­ság­ra tart­ja a ke­zét a pá­cien­stől, in­kább az a gya­kor­lat, hogy a test kö­rü­li au­ra men­tén vé­gez sö­prést és ener­gia­át­adást.

bioenergia és magas vérnyomás csoportos vitaminok magas vérnyomás ellen

A tá­vol­ság te­hát itt dön­tő le­het. A má­sik pro­blé­ma az, hogy a vizs­gá­la­tot labo­ra­tó­riu­mi kö­rül­mé­nyek kö­zött vé­gez­ték és vi­de­ó­ra vet­ték, ami meg­za­var­hat­ta az ener­gia­ke­ze­lés­hez szük­sé­ges kon­cen­trá­ci­ót, men­tá­lis össze­sze­dett­sé­get.

Garantáltan a legjobb ár!

Vé­gül azt sem le­het fi­gyel­men kí­vül hagy­ni, hogy ener­ge­ti­kai gyó­gyí­tás­ra ál­ta­lá­ban ak­kor ke­rül sor, ha a be­teg ké­ri a ke­ze­lést. Egye­lő­re nem vi­lá­gos, va­jon a gyó­gyí­tó ak­ti­vál­ja-e az ener­ge­ti­kai kap­cso­la­tot, vagy pe­dig csu­pán egy­faj­ta for­rást je­lent a gyó­gyu­lás­hoz, amit a be­teg igény­be vesz.

Más­képp fo­gal­maz­va: me­rít a gyó­gyí­tó ener­giá­já­ból. Vé­gül nem mel­lé­kes az sem, hogy ed­dig több mint száz tu­do­má­nyos vizs­gá­lat iga­zol­ta az ener­ge­ti­kai ke­ze­lés ha­tá­sait, eze­ket azon­ban a JA­MA em­lí­tett köz­le­mé­nye nem vet­te te­kin­tet­be.

Nők esetében veszélyesebb a hipertónia Bár a magas vérnyomás mindkét nemet egyaránt érinti, a legfrissebb kutatások szerint a nőkre veszélyesebb a hipertónia, így náluk különösen fontos, hogy korán elkezdjék a megfelelő terápiát.

Bár­mi­lyen ener­ge­ti­kai ke­ze­lés nagy elő­nye, hogy nem lép fel ko­moly mel­lék­ha­tás. Elő­for­dul­hat, hogy az el­ső né­hány al­ka­lom­mal bi­zo­nyos tü­ne­tek fe­le­rő­söd­nek, eset­leg a be­teg fáj­dal­mai fo­ko­zód­nak. Itt azon­ban ha­son­ló a hely­zet, mint sok más al­ter­na­tív ter­ápiá­nál: a tü­ne­tek sú­lyos­bo­dá­sa, az ide­ig­le­nes ál­la­po­trom­lás jó jel, amely ar­ra mu­tat, hogy a pá­ciens re­agál a ke­ze­lés­re.

Az ener­ge­ti­kai gyó­gyí­tást foly­tat­va a tü­ne­tek ál­ta­lá­ban csök­ken­nek, a be­teg ál­la­po­ta ja­vul. To­váb­bi po­zi­tí­vum, hogy az ener­gia­ke­ze­lés bár­mi­lyen más kon­zer­va­tív or­vo­si vagy ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti ter­ápiá­val együtt al­kal­maz­ha­tó, és sem­mi­lyen ve­szé­lyes köl­csön­ha­tás nem lép­het fel.

Komplex szemléletmód

Osz­te­o­pá­tia, ki­ro­prak­ti­ka A cson­trend­szer és fő­leg a ge­rinc ál­la­po­tá­nak ja­ví­tá­sá­ra al­kal­ma­zott kra­nio­sza­krá­lis osz­te­o­pá­tia és ki­ro­prak­ti­ka szin­tén nem nél­kü­lö­zi az ener­ge­ti­kai ele­me­ket. Ezek­nél az el­já­rá­sok­nál a gyó­gyí­tó vagy meg­érin­ti a tes­tet, vagy csak a kö­ze­lé­ben tart­ja a ke­zét, de a ter­apeuták több­nyi­re ener­ge­ti­kai jel­le­gű ér­zé­ke­lé­se­i­kről és az ál­ta­luk irá­nyí­tott ener­gi­áról is be­szél­nek.

Egy tu­do­má­nyos köz­le­mény ar­ról szá­mol be, hogy fi­zi­kai be­avat­ko­zás masszázs vagy ge­rinc­ma­ni­pu­lá­ció nél­kül je­len­tős ja­vu­lást tud­tak elér­ni olyan kró­ni­kus be­teg­sé­gek­ben, ame­lyek­nél a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás ered­mény­te­len ma­radt Pup­led­ger, Vre­de­vokt. Aku­punk­tú­ra Az aku­punk­tú­ra el­mé­le­te és gya­kor­la­ta Ma­gyar­or­szá­gon is jól is­mert, ezért nem rész­le­tez­zük.

Magas vérnyomás

Min­de­ne­set­re tény, hogy ma már az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet WHO egyes be­teg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ra ki­fe­je­zet­ten ajánl­ja és elő­nyös­nek tart­ja az aku­punk­tú­rát.

Szá­mos más ter­ápia ro­ko­nít­ha­tó az aku­punk­tú­rá­val. Ilyen az aku­punk­tú­rás pon­tok, me­ri­di­á­nok ke­ze­lé­se pusz­ta kéz­zel bioenergia és magas vérnyomása talp- és kéz­masszázs re­fle­xo­ló­gia és a sia­cu. Ha va­la­me­lyik me­ri­di­án­ban aka­dály­ba üt­kö­zik az ener­gia­áram­lás, ak­kor a hoz­zá kap­cso­ló­dó iz­mok is gyen­géb­bek a nor­má­lis­nál.

  • Szimpatika – Görögdinnyével a magas vérnyomás ellen
  • Ezen kívül több sáv és több elnevezés létezik, de az közös bennük, hogy mindkét paraméter szisztolés, diasztolés esetén, ha az egyik érték magasabb, akkor azt értékeljük.
  • MAGASVÉRNYOMÁS - Okai és lehetséges kezelése!

Az bioenergia és magas vérnyomás vizs­gá­la­tá­val, tesz­te­lé­sé­vel a ki­ne­zio­ló­gu­sok ké­pe­sek meg­ál­la­pí­ta­ni a me­ri­di­á­nok bio­e­ner­ge­ti­kai ren­del­le­nes­sé­ge­it. Ez a mód­szer szin­tén jól ki­egé­szíti az egyéb ter­ápiá­kat.

Magas vérnyomás csökkentése életmóddal

Ha va­la­ki tes­ti-lel­ki har­mó­niá­ban, bé­ké­ben él sa­ját ma­gá­val és a kör­nye­ző vi­lág­gal, ak­kor bio­e­ner­ge­ti­kai rend­sze­re amely az izom­erő­ben is tü­krö­ző­dik ugyan­csak jó. Ha vi­szont ez a har­mó­nia meg­bom­lik, ak­kor gyen­gül az izom­erő. Egy pél­da: ha va­la­ki al­ler­gi­ás a liszt­re, és ener­gia­me­ze­jé­hez, au­rá­já­hoz egy pa­rá­nyi liszt­min­tát kö­ze­lí­te­nek, ak­kor a ki­ne­zio­ló­gus azon­nal ész­le­li a bioenergia és magas vérnyomás iz­mok ere­jé­nek gyen­gü­lé­sét.

Az el­já­rás ily mó­don al­kal­mas a táp­lá­lé­k­ér­zé­keny­ség vagy a táp­lá­lé­kal­ler­gia ki­szű­ré­sé­re. De en­nek a for­dí­tott­ja is igaz: ha va­la­mi­lyen gyógy­nö­vény vagy táp­lá­lék­ki­egé­szítő va­la­ki számá­ra hasz­nos, ener­ge­ti­kai­lag erő­sí­ti, ak­kor az em­lí­tett teszt ré­vén ész­lel­ni le­het az izom­erő nö­ve­ke­dé­sét.

  • Magas vérnyomás tünetei, kezelése - KardioKözpont
  • Ezek közül a leggyakoribbak: Életkor.
  • Magas vérnyomás 8 oka, 3 tünete és 7 kezelési módja [teljes útmutató]

A ki­ne­zio­ló­gia to­váb­bi al­kal­ma­zá­si le­he­tő­sé­ge az, hogy egyes gon­do­la­tok ha­tá­sa le­mér­he­tő a pá­cien­sen. A kel­le­mes, po­zi­tív ér­zel­mek, gon­do­la­tok fel­idé­zé­se fo­koz­za az izom­erőt, míg ha a pá­ciens ne­ga­tív ér­zel­mek­re, az őt ért tra­u­má­kra gon­dol, ak­kor gyen­gül az izo­me­re­je. A ki­ne­zio­ló­gi­át a sza­kiro­da­lom el­ső­sor­ban al­ler­gia, emész­tő­rend­sze­ri pro­blé­mák és a stresszel össze­füg­gő be­teg­sé­gek ke­ze­lé­sé­re ajánl­ja.

Ez történik vérnyomásunkkal a hőségben Az időjárás és annak változásai mindenkire hatással vannak. Bár a jó időnek a legtöbben örülnek, viszont a kánikulának megvannak az árnyoldalai is, hiszen egyes esetekben a nagy meleg fejfájást vagy levertséget eredményez, de ezek mellett a vérnyomás változásával is számolni kell. Miért horkolunk időskorban? Fiatalabb korban a horkolás gyakrabban fordul elő férfiak, mint nők körében, ám a menopauza környéki hormonális változások miatt, később az arány kiegyenlítődik.